Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.06.2022

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Кмет на Община Стражица

СЕДАЛИЩЕ И ОФИЦИАЛЕН АДРЕС: 5150, гр.Стражица, ул.”Дончо Узунов” №5

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: Пенка Славева

Дирекция „РРУТ”, отдел „Обществени поръчки”

Длъжност на лицето: Началник отдел „Обществени поръчки”

Адрес: гр.Стражица, ул.”Дончо Узунов” 5

Телефон и факс: 06161 - 4343; 06161 - 2568

Е-mail: slaveva@strazhitsa.com; obshtina@strazhitsa.egov.bg