Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Изложба "Селищна могила Горски Сеновец"

Дата на публикуване: 28.10.2022
Последна актуализация: 28.10.2022

Общинска администрация Стражица, съобщава, че на 01 ноември 2022 г. от 11.00 часа в Изложбена зала гр. Стражица се открива изложба «Селищна могила Горски Сеновец».

Изложбата се организира във връзка с изпълнение на проект „Проучване на Селищна могила с. Горски Сеновец, община Стражица”

 

Проектът е финансиран по Договор за БФП BG06RDNP001-19.007-0011-C01/09.12.2021г. по ПРСР 2014-2020, сключен между ДФ „Земеделие”, Община Стражица и МИГ „Лясковец – Стражица”.