Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022

      ДГС „Горна Оряховица“ обхваща територията на област Велико Търново и управлява държавните горски територии в землищата на общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица.
      Горските територии в община Стражица съставляват 28,7% от общата територия. Дърводобивът е умерено развит, има и налични дивечовъдни станции. Преобладават широколистни гори, защото територията на общината попада в техния естествен ареал на разпространение.
      Общинските гори са разположени в землищата на селата Асеново, Благоево, Горски Сеновец, Мирово, Кавлак и Лозен с обща територия – 8 150,871 дка. Управлението на горските територии се осъществява съгласно чл. 181, ал. 1, т. 1, б. „в“ от Закона за горите, от Общинско предприятие „Странични дейности“.
      Община Стражица разполага със следния общински горски фонд:

  • с. Асеново – 720,000 дка;
  • с. Благоево – 3 605,000 дка;
  • с. Горски Сеновец – 1 000,000 дка;
  • с. Мирово – 973,375 дка;
  • с. Кавлак – 1 658,000 дка;
  • с. Лозен – 197,497 дка.

      За управлението на общинския горски фонд има изготвен и одобрен Горскостопански план от 2015 г. до 2025 г.

Протокол разпределение пасища
Дата на публикуване: 14.04.2022