Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2021

На територията на община Стражица няма лечебни и здравни заведения, има 7 индивидуални практики за първична медицинска помощ в селата Камен, Кесарево, Асеново, Сушица и гр. Стражица. Индивидуалните практики по дентална медицина са общо 2, както и 1 амбулатория за медико-социални грижи.

Към 2021 г. лекарите на територията на община Стражица са 8, а медицинските специалисти по здравни грижи 9. По официални данни от НСИ, лекарите по дентална медицина са 2. В община Стражица практикуват още 4 лекари по дентална медицина, които нямат постоянна практика в общината, а идват почасово в определени дни от седмицата. От тях 3-ма са в гр. Стражица и един в с. Кесарево.

На един лекар в община Стражица се падат 1 445 жители, при средно за областта 311 и за България – 236 д. Това показва голямата натовареност на лекарите в общината спрямо техните колеги на по-високите административни нива.