Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 27.09.2021

   Управлението на общинската собственост е процес, включващ систематични и координирани дейности и практики, чрез които община Стражица оперира със собствеността си, управлява разумно рисковете, разходите и приходите от собствеността. Процесът включва придобиване, използване, поддържане, опазване и разпореждане със собствеността и е насочен към постигане на целите, които Общински съвет - Стражица и Общинската администрация са си поставили в стратегическите документи на управлението.
Целите и принципите на управлението на общинската собственост на Община Стражица са изведени от приоритетите, представени в:

  •  Общинския план за развитие на Община Стражица.
  •  Стратегиите и програмите на Община Стражица в различни направления – образование, социални дейности, здравеопазване, опазване на зелената система, подобряване на съществуващата техническата инфраструктура и изграждане на нова, управление на отпадъците; спорт и младежки дейности и др.
  •  Предложенията на местната общност и НПО;
  •  Предложенията на кметовете на населени места;
  •  Регионалното развитие и взаимоотношения със съседни общини;
  •  Активизацията по разработване на проекти за основен ремонт, модернизация и реконструкция на общинската инфраструктура.

   Водещата цел в Стратегията е ефективно и прозрачно управление, чрез което да се постигне:

  •  Подобряване качеството на жизнената среда чрез развитие и модернизация на инфраструктурата на града, постигане на европейски стандарти при благоустрояването на града, чиста, зелена и удобна градска среда – поддържани тротоари, вътрешно квартални улици и градини; подобряване на условията за възпитанието и образованието на децата – реновиране и модернизиране на съществуващия сграден фонд на детските градини и училища на територията на общината; подобряване на условията за спорт и здравословен и активен живот;
  •  Увеличаване на приходите от управление в общинския бюджет;
  •  Оптимизиране на разходите при управление на общинската собственост.