Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO6

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.01.2022

Община Стражица приема писмено или устно подадени искания за издаване на индивидуален административен акт във връзка с извършваните административни услуги, съгласно чл. 29 от АПК, депозирани пряко на гишетата за обслужване на клиенти, чрез лицензиран пощенски оператор, електронна поща при спазване на ЗЕУ.

 • Пред Община Стражица потребителите на административни услуги се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс, като могат да се представляват и от други граждани или организации с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се изисква такава.
 • Писмените искания (включително жалби, протести, сигнали и предложения), приети от служителите в звената за административно обслужване, се регистрират по общия ред, съгласно Инструкция за организация на деловодната дейност в Община Стражица и Устройствения правилник.
 • Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, подписан от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило и се регистрират по общия ред, съгласно чл. 29, ал.5 от АПК, Инструкция за организация на деловодната дейност в Община Стражица и Устройствения правилник.
 • Датата на започване на производството по извършване на административната ус­луга е датата на постъпване на искането в Община Стражица.
 • За исканията, подадени по пощата, включително и по електронната, по факс, в извън работно време, сроковете за вземане на решение от административния орган започват да текат от следващия работен ден.

 Община Стражица изпълнява административните услуги в нормативно определените срокове.

 • Заплащането на дължимите такси и цени на услуги от потребителите, се извършва съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги, предоставяни от Община Стражица, приета от Общински съвет Стражица. Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:
  • на гише „Каса“ в Център за административно обслужване;
  • по банкова сметка:

Банка ДСК ЕАД
клон Стражица
IBAN: BG55STSA93008401101200
BIC: STSABGSF

 • Служителите от звената за административно обслужване спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в Община Стражица с Хартата на клиента, Етичен кодекс за поведение на служителите в Общинска администрация – Стражица и Наръчника по качеството.