Z6_PPGAHG800HBI806C02II5NPFI1
Z7_PPGAHG800HBI806C02II5NPFA2

Парламентарни избори 2023 година за избор на народни представители за 49-то Народно събрание 02.04.2023 г.

Дата на публикуване: 07.02.2023
Последна актуализация: 03.04.2023

Изборни резултати по секции

 

Транспортна схема за извозване на изборните материали до СИК по населени места

 

Копия от удостоверения, които ще се издават от ОДМВР - В. Търново

- на лица, чиито лични карти са изгубени/откраднати/ повредени/инищожени - Удостоверение (Образец № 1)

- на лица, родени преди 31.12.1931 г., чиито лични (зелени) паспорти са изгубени/откраднати/повредени/ унищожени и нямат издавана лична карта - Удостоверение (Образец № 2)

- на лица родени след 31.12.1931 г., и навършили 18 години (включително в дена на изборите), които към настоящия момент нямат издавана лична карта - Удостоверение (Образец № 3)

- на лица, чиито лични карти са с изтекъл срок на валидност към дена на изборите - Удостоверение (Образец № 4)

 

Обучение на секционните избирателни комисии

 

Списък на заличените лица от избирателните списъци

 

Заповед № 423 / 16.03.2023 г. - Организиране на дежурства в почивните дни на 18.03.2023г . и 25.03.2023 г. за подаване на заявления за гласуване на друго място, за гласуване по настоящ адрес или с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания и за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в избирателния списък за призвеждане на избори за народни представители

 

Разяснителна кампания

 

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

910008 Подаване на заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател

 

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

 

Заповед № 292 / 27.02.2023 г. - Определяне на места за разлепване на агитационни материали за нуждите на предизборната кампания

 

Заповед № 291 / 27.02.2023 г. - Осигуряване на транспорт и секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

 

Съобщение относно възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон

 

Покана за консултации

 

Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Съобщение относно заявления във връзка с изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 

Избирателен списък

 

Заповед № 205 / 09.02.2023 г. Определяне местата за обявяване на избирателните списъци в община Стражица за изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 

Заповед № 204 / 09.02.2023 г. Образуване на избирателни секции в община Стражица, утвърждаване на номерацията и адресите им, във връзка с организационно-техническа подготовка и обезпечаване на изборите за народни представители, насрочени за 2 април 2023 г.

 

Хронограма

 

Указ № 29 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)