Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3

Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2022

Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.

Организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон.
Изборите за членове на Европейския парламент и участието на граждани на Европейския съюз в избори за местни органи се уреждат със закон.