Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 09.06.2023

Според  ЗДОИ в секция "Достъп до информация" на интернет страниците си задължените субекти следва да публикуват:
- наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;
- информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията;
-годишните отчети за постъпилите заявления;
-съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация;
-нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал.2;
- реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от институцията.

 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗАКОНЪТ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ)  ДАВА ПРАВО НА ВСЕКИ:

- български гражданин,
- чужд гражданин или лице без гражданство,
- юридическо лице - българско или чуждестранно,
да поиска и получи достъп до информация, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

 

Законът не поставя никакви ограничения по отношение на заявителите. Това положение е напълно съобразено с международните стандарти за достъпа до документи, в които е залегнал принципът, че информацията, създавана и съхранявана от държавата, е достъпна за всеки.

 

Полезна информация за ДОИ има в Програма Достъп до информация https://www.aip-bg.org
В Наръчник "Как да получим достъп до информация" всеки може да проследи стъпка по стъпка - етапите, които трябва да следва, когато търси достъп до информация. Ще намери отговор на въпросите от кого, какво и как може да поиска ДОИ.
https://www.aipbg.org/howto/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/ 


Публикуване на информация в отворен формат


Всяка организация от обществения сектор трябва ежегодно да планира поетапното публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които поддържа и достъпът до които е свободен. Министерският съвет ежегодно трябва да приема списък с набори от данни, които да бъдат публикувани в отворен формат в интернет.
От 11 септември 2016 г. всички организации от обществения сектор трябва да публикуват информационните масиви и ресурси, които поддържат в отворен формат и достъпът до които е свободен, и на Портала за отворени данни http://opendata.government.bg 

 

Портал за отворени данни на Република България
https://data.egov.bg/organisation/profile/ddcd433a-b16e-46d9-9e46-c724f7f40bc9

 

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна. 
1) Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.
2) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.
Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: "Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон."

 

Съгласно ЗДОИ разпоредбите не се прилага относно достъпа до обществена информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/78065

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.


Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1 , т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.
За улеснение на гражданите е изготвено заявление - образец за достъп до обществена информация, което се поставя на видно място в ЦАО и се публикува на официалната интернет-страница на Община Стражица  Приложение № 1  


А/ Писмени заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в "Центъра за административно обслужване" на Община Стражица, гр. Стражица п.к.5150, ул. „Дончо Узунов"  № 5, тел.:06161 - 4351 
Б/ Писмени заявления за достъп до обществена информация могат да се изпращат по пощата с обратна разписка на адреса на Община Стражица, гр. Стражица - 5150, ул. „Дончо Узунов"   №5.
В/ Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават на официалната електронна поща на Община Стражица -  obshtina@strazhitsa.egov.bg                     
 В тези случаи не е необходим подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Г/ Искането за информация може да бъде и устно. Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат в ЦАО с Протокол за приемане на устно запитване за ДОИ, които се представят в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система Приложение № 3
Д/ Заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подавани и чрез Платформата за достъп до обществена информация към Администрацията на министерски съвет https://pitay.government.bg/PDoiExt/


Организацията и редът за предоставяне на обществена информация са регламентирани  с Вътрешни правила  за достъп до обществена информация, влезли в сила  на 12.03.2013 г. изм.и доп. в сила от 29.01.2018 г.


Отговор на заявлението под формата на решение се изпраща от институцията до заявителя по посочения от него начин, задължително до 14 календарни дни от подаването.


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ Приложение № 2

Информация, предоставена повече от 3 пъти съгласно глава трета на ЗДОИ

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО „СЛУЖЕБНА ТАЙНА" в раздел ДОИ 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА В раздел ДОИ

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ПО ДОИ