Z6_PPGAHG800P73606SDNMK7I9D63
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7I9DM5

Защита на подаващите сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Дата на публикуване: 04.05.2023
Последна актуализация: 04.05.2023

 

/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г./

 

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-н Добромир Добрев - началник отдел „АПИО и ГС“ в Община Стражица, отговорно лице за разглеждане на сигнали в Община Стражица.

 

Как може да подадете сигнал за нарушение.

  • Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини: 

1. Лично, на отговорното лице

2. Чрез кутия за лично подаване на сигнали в Центъра за административно обслужване – гр. Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5

3. Чрез електронна поща, с адрес: dobrev@strazhitsa.egov.bg

* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

  • Може да подадете устен сигнал на телефон: +359 878 961 359 или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварителнто на посочения телефон.

В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.

* Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

! Следва да попълните всички данни във формуляра.

* В случай, че сигналът не отговаря на някое от изизискванията, отговорното лице щи Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

! Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

 

Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.