Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2484
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN7

Нормативни актове на Общински съвет Стражица

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.08.2023

 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Стражица

 

Стратегия за опазване на културно-историческото наследство 2023 г.

 

Програма за закрила на детето 2023 г.

 

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане,изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Стражица

 

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Правилник за за устройството и дейността на Общинско предприятие „Странични дейности"

 

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Стражица през 2023г.

 

Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2023-2025 г.

 

План за действие на община Стражица в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2025/

 

Годишен план на дейноста за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2022 г.

 

Правилник за организация и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги

 

Програма за управление на община Стражица 2021-2023

 

Програма за енергийна ефективност на община Стражица 2021-2025

 

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение

 

Наредба № 1 за обществения ред в общината

 

Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Стражица 2021 - 2025 г.

 

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2021 – 2022 г.

 

Програма за развитие на туризма в община Стражица 2021 - 2027 г.

 

Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти - собственост на община Стражица

 

План за интегрирано развитие на Община Стражица 2021-2027

 

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните организации и развитието на спорта за всички в община Стражица

 

Наредба за търговската дейност на територията на Община Стражица

 

Наредба за определяне размера на местните данъци

 

Стратегия за управление на общинската собственост на община Стражица за периода 2020 – 2023г.

 

Наредба за опазване и поддържане на зелените площи, градините, трайните насаждения и чистотата на Община Стражица

 

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

 

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2014-2024 г.

 

Наредба за управление на общинските пътища

 

Процедура за избор на финансова, кредитна институция, финансов посредник

 

Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг

 

Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Стражица

 

Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Стражица

 

Правилник за утройството и дейността на ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - ГРАД СТРАЖИЦА

 

Наредба за условита и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Стражица

 

Наредба за водене на регистър на общинските дестски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Стражица

 

Стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020)

 

Наредба за условията и реда за извършване и предоставяне на социални услуги

 

Наредба за символите, почетните звания, знаци и отличията на Община Стражица

 

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Стражица

 

Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Стражица

 

Общинска програма за опазване на околната среда 2021-2028 г.

 

Регионална програма за управление на отпадъците 2021-2028 г.

 

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Стражица.

 

Наредба за определяне на местна такса, която се заплаща при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд

 

Наредба за управление, разпореждане, стопанисване и опазване на горските територии, собственост на община Стражица

 

Наредба за опазване на околната среда на територията на община Стражица.

 

Програма за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията в община Стражица

 

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Стражица

 

Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани от Община Стражица.

 

Наредба за реда за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, и издаване на разрешения за поставяне по чл. 56 и 57 ЗУТ.

 

Наредба за опазване на селскостопанското имущество в община Стражица

 

План за управление при кризи вследствие на терористична дейност в община Стражица