Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

Пътна инфраструктура

Републиканската пътна мрежа на територията на общината е съставена от приблизително 16 км първокласни пътища и 112 км – третокласни.  Общинската четвъртокласната пътна мрежа е 96 км.

Основните пътища от най-висок клас, преминаващи през територията на общината, са както следва:

  • Първокласен път I-4 (София/Ботевград–Севлиево–Велико Търново–Шумен/Варна), преминаващ през територията на пет области: Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище и Шумен. Преминава в района на с. Кесарево.
  • Третокласен път III-407, който свързва областите Велико Търново и Търговище, като преминава през с. Ново градище, с. Мирово, гр. Стражица, с. Царски извор, с. Горски Сеновец и достига до с. Лозен;
  • Третокласен път III-514, който свързва с. Лом с Черковна (общ Бяла) и преминава през с. Камен, с. Сушица (общ. Стражица), с. Драганово, гр. Горна Оряховица (общ Горна Оряховица) и достига до гр. Велико Търново.

Железопътен транспорт и инфраструктура

Община Стражица се обслужва от железопътна линия с национално значение София – Варна (през Горна Оряховица). Дължината на железопътната мрежа, преминаваща през територията на общината е 39,708 км. ЖП гара Стражица и жп спирките в селата Кесарево и Асеново, в комбинация с автомобилния транспорт, създават добра възможност за транспортни комуникации и превоз на стоки. Тези транспортни връзки са благоприятен фактор за развитие на общината в средносрочно бъдеще.

ВиК мрежа

Въпреки постоянните инвестиции от страна на ВиК оператора и общината, силно амортизираната водопроводна мрежа води до увеличаващи се загуби на вода по нея.
В някои населени места има проблеми с водата- в с. Теменуга и с. Железарци има сезонен недостиг на вода.
Канализационна мрежа има изградена само в гр. Стражица, с. Камен, с. Кесарево и с. Сушица.

Електроенергийна инфраструктура

Енергоснабдяването на община Стражица основно се осъществява от Енего-Про Варна ЕАД, както и поддържането на електроразпределителната и електропреносната мрежа и съоръженията към нея. Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с нормативната база на енергийния сектор в страната.

Газопреносна и газоснабдителна мрежа

В община Стражица няма газифицирани райони, но са налице добри условия за газифициране на града.