Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

От 2025 година влизат в сила изменения на Закона за местните данъци и такси. С постановление на Министерски съвет е приета нова Наредба разработена от Министерството на финансите с която се изменя начина на изчисляване размера на таксата за битови отпадъци. Отменено е изчислението на база данъчна оценка и се въвеждат нови основи. Във връзка със събиране на информация по прилагането на новите основи за изчисление на такса битови отпадъци, Община Стражица съобщава на жителите и фирмите от общината, че в срок от 15.04.2024 г. до 15.06.2024 г. собствениците/ползвателите на имоти в общината, следва да подадат Декларации по образец електронно на e-mail: obshtina@strazhitsa.egov.bg или в сградата на общината/кметствата/кметските наместничества за брой ползватели на съответния имот и за използваните съдове за събиране на битови отпадъци по имоти - брой и вместимост.

Дата на публикуване: 15.04.2024
Последна актуализация: 17.04.2024
Декларация ТБО - физически лица
Дата на публикуване: 25.04.2024

Декларация ТБО - юридически лица
Дата на публикуване: 25.04.2024