Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.06.2022

Заповед № 1005/15.06.2022 г. - Забрана брането на липов цвят

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Преценка № 2/18.03.2022 г. за обект Язовир "Куза"

Преценка № 1/18.03.2022 г. за обект Язовир "Бекчия - 166"

Заповед № 2683 / 25.10.2021 г. - Относно: Определяне границите на районите и видът на предлаганата услуга за ТБО.

Заповед № 1696 / 14.10.2020 г. Относно: Определяне границите на районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2021 г.

Забрана за бране на липа

Място за предаване на излезлите от употреба моторни превозни стрдства, отпадъци от черни и цветни метали, както и излезлите от употреба гуми

Място за отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Места за изхвърляне на негодни за употреба батерии и акумулатори

Община Стражица информира своите жители, че могат БЕЗПЛАТНО да изхвърлят Стоителни отпадъци на общинска площадка, намираща се в района на "Варово стопанство"

Заповед № 1700 / 18.10.2019 г. Относно: Определяне границите на районите и видът на предлаганата услуга за ТБО

Обща информация

Забрана за бране на липов цвят

Преценка и откриване на процедура по изд. на Разрешително за ВОДОВЗЕМАНЕ

Ден на Земята

Екологичен календар

Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2019 г.

Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2018 г.

Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2017 г.

Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2016 г.

Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2015 г.

Определяне границите, районите и видът на предлаганата услуга за ТБО за 2014 г.