Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022

Компетентен орган да разглежда противообществени прояви извършени от малолетни и непълнолетни на територията на община Стражица. Осъществява превантивна дейност с цел противодействие на девиантното поведение на подрастващите. Активно участва в инициативи на други органи, както и организира собствени мероприятия със спортен, културен и друг характер.

Председател: Мария Бъчварова

Секретар: Добромир Добрев

тел: 06161 4303, 06161 4344