Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2021

На територията на община Стражица се предоставят следните  социални услуги  за деца и възрастни:

Дневен център за деца и младежи с увреждания в с. Г. Сеновец с капацитет 20 места. Услугите за децата и младежите, които се предоставят са: здравни грижи и медицинска рехабилитация; педагогическа рехабилитация, образователни услуги и информация – обучение в изнесени паралелки към СУ „Климент Охридски”, с. Камен; Арт-терапия; трудотерапия; музикотерапия; организация на свободното време и личните контакти; хранене; организиран транспорт. Услуги, предоставяни на родители: психо-социална подкрепа на родителите, разширеното семейство и приемните родители, повишаване на уменията на родители/приемни семейства за справяне с уврежданията при децата им.
Контакти: с. Г. Сеновец
Ул. «Училищна» №7
Тел. 061608339
Директор Бистра Ботева

Център за обществена подкрепа в гр. Стражица с капацитет 30 места. ЦОП предоставя социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.
Контакти: гр. Стражица
Ул. «Беласица» №1
Тел. 061613713
Директор Ани Бянова

Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Стражица с капацитет 50 места. Предоставят се следните услуги Обучение в умения за самостоятелен живот, създаване на условия за социални контакти, Възстановителни дейности чрез различни методи. Предлага се и когнитивна рехабилитация, която включва развитие на умения за работа с компютри, оказване на помощ за усвояване на чужд език, работа за развитие на обучителни умения. Предлага се и двигателна рехабилитация  чрез кинезитерапия – лечебна физкултура, лечебен масаж, ерготерепия.
Контакти: гр. Стражица
Ул. «Хаджи Димитър» №4
Тел. 061612085
Директор Анжелика Събева

Център за настаняване от семеен тип в гр. Стражица е с капацитет 9 места. Основните дейности са: Да се задоволяват основните жизнени потребности на децата от храна, подслон, сигурност, развитие и се осигуряват условия за тяхното надграждане. Да се осигури сигурна и безопасна среда за живеене, в която децата израстват и развиват пълноценно своите възможности.  Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до училище, детска градина, читалища, библиотеки, детски клубове и  занимални , общински центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки и др. Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността, съобразно потребностите на децата.  Да се осигурят адекватни условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата за тяхното обслужване.  Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания, необходими за формиране и развитие на хигиенните навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване.  Да се оказва съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване.  Да се подготвят порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТД без увреждания и включване в живота на общността.
Контакти: гр. Стражица
Ул. «Беласица» №1
Тел. 061613712
Директор Славка Шилкова

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в гр. Стражица с капацитет 8 места, услугите се ползват от 8 лица. Целите на Защитеното жилище са организиране на свободното време, психологическа подкрепа. Организиране на културно-образователни мероприятия - посещения на театър, концерт, исторически забележителности, екскурзии, дискусии. Честване на празници и традиции – лични, национални и други значими празници
Контакти: гр. Стражица
Ул. «Беласица» №1
Тел. 0879006804
Директор Ангелина Ковачева

Защитено жилище за лица с физически увреждания в гр. Стражица с капацитет 8 места, услугите се ползват от 8 лица. Целите на Защитеното жилище са организиране на свободното време, психологическа подкрепа. Организиране на  културно-образователни мероприятия - посещения на театър, концерт, исторически забележителности, екскурзии, дискусии. Честване на празници и традиции – лични, национални и други значими празници.  Осигурява се и медицинска рехабилитация.
Контакти: гр. Стражица
Ул. «Беласица» №1
Тел. 061612225
Директор Станимир Енев

Домашен социален патронаж гр. Стражица с капацитет 100 места. Домашен социален патронаж е дългосрочна  социална услуга в общността предоставяна на територията на община Стражица. Услугите, които се предоставят от Домашен социален патронаж гр. Стражица са доставка на храна всеки работен ден в дома на потребителя, заплащане на битови сметки, съдействие за попълване на документи.
Контакти: гр. Стражица Ул. «Казаларска Царица» №1 Тел. 061613538 Стефан Иванов