Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2023

Мисията на Общинска администрация е да работи за реализиране политика на местната власт за устойчиво развитие на община Стражица и силно, отговорно и устойчиво местно самоуправление, прилагайки принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

 

 Структура на общинска администрация