Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Изпълнявани проекти

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2024

 

Община Стражица подписа допълнително споразумение по проект № BG05SFPR002-2.001-0088 „Грижа в дома в община Стражица”.

 

Стартира изпълнението на проект „Модернизация на образователната среда в ДГ „Гинка Маркова, с.Камен“ по Договор № BG-RRP-1.007-0063-C01 финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост

 

Стартира изпълнението на проект „Модернизация на образователната среда в СУ Св. Климент Охридски с.Камен, по Договор № BG-RRP-1.007-0081-C01 финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост

 

Община Стражица вече една година успешно продължава да изпълнява договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент договор № BG05SFPR003-1.001-0032-C03, по проект „Топъл обяд в Община Стражица“.

 

Община Стражица подписа договор BG05SFPR002-2.003-0060-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Бъдеще за децата в община Стражица“

 

Успешно приключи изпълнението на проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Стражица“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2013-2020 г.

 

Успешно приключи изпълнението на проект „Зона за отдих с велоаея, гр.Стражица“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Лясковец – Стражица“

 

Община Стражица подписа административен договор № BG06RDNP001-7.021-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Камен – етап втори – Актуализация“

 

Община Стражица подписа административен договор № BG06RDNP001-19.613-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Обзавеждане и оборудване на детски градини в Община Стражица”

 

Успешно приключи изпълнението на проект: Зона за отдих "Ангел Каралийчев" гр. Стражица

 

Успешно приключи изпълнението на проект „Проучване, съхраняване и социализация на местното културно-историческо наследство в община Стражица” по договор № BG06RDNP001-19.007-0001-C01

 

Община Стражица подписа допълнително споразумение към административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент договор № BG05SFPR003-1.001-0032-C01, по проект „Топъл обяд в Община Стражица“

 

МИГ „Лясковец-Стражица“ стартира изпълнение на Проект „Подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР и от Европейските структурни и инвестиционни фондове на територията на общините Лясковец и Стражица“

 

На 01.04.2023г. Община Стражица стартира изпълнението на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0056-C01 за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0056

 

Успешно приключи изпълнението на проект Лятна естрада /сцена за културни изяви/ с прилежаща инфраструктура, село Камен, община Стражица

 

Успешно приключи изпълнението на проект „Зона за отдих „Възрожденци” по Договор № BG06RDNP001-19.472-0002-C01

 

Успешно приключил проект „Благоустрояване на парк в кв.63, гр.Стражица” по Договор № BG06RDNP001-19.037-0003-C01

 

ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ 2022/2023 ГОДИНА

 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА ПОДПИСА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.001-0088 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА”

 

Община Стражица подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.

 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ: ПРОУЧВАНЕ НА СЕЛИЩНА МОГИЛА С. ГОРСКИ СЕНОВЕЦ, ОБЩИНА СТРАЖИЦА ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР №BG06RDNP001-19.007-0011-С01/09.12.2020г.

 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ: ПРОУЧВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА СТРАЖИЦА ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-19.007-0001-С01/2020г.

 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК В КВ. 63, ГР. СТРАЖИЦА ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-19.037-0003-С01/2020г.

 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ: ЛЯТНА ЕСТРАДА /СЦЕНА ЗА КУЛТУРНИ ИЗЯВИ/ С ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА, УПИ II, КВ.96, С. КАМЕН, ОБЩИНА СТРАЖИЦА ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-19.037-0002-С01/2020г.

 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ: ЗОНА ЗА ОТДИХ "АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ" ГР. СТРАЖИЦА ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-19.472-001-С01/02.02.2022г.

 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ: ЗОНА ЗА ОТДИХ С ВЕЛОАЛЕЯ, ГР. СТРАЖИЦА ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-19.472-0003-С01/06.10.2021г.

 

Община Стражица набира потребители за услугата „Топъл обяд в Община Стражица” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, BG05SFPR003-1.001

 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ: ЗОНА ЗА ОТДИХ "ВЪЗРОЖДЕНЦИ" ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-19.472-0002-С01/12.04.2022г.

 

Община Стражица изпълнява проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19”, Договор № BG05FMOP001-5.001-0100-C08 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА ПОДПИСА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG06RDNP001-19.472-001-С01/02.02.2022г., ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

 

- Проект: „Изграждане на футболно игрище в кв. 63, гр. Стражица”.

Финансиран по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.037 - СНЦ „МИГ – Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Стойност на проекта: 136 838,00 лв.

 

- Проект: „Благоустрояване на парк в кв. 63, гр. Стражица”.

Финансиран по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.037 - СНЦ „МИГ – Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Стойност на проекта: 149 960,00 лв.

 

- Проект: „Проучване, съхраняване и социализация на местното културно-историческо наследство в община Стражица”.

Финансиран по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.007 - МИГ "Лясковец-Стражица". Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”.

Стойност на проекта: 19 991,00 лв.

 

- Проект: „Лятна естрада /сцена за културни изяви/ с прилежаща инфраструктура, УПИ II, кв.96, с. Камен, община Стражица”.

Финансиран по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.037 - СНЦ „МИГ –Лясковец-Стражица“, Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Стойност на проекта: 84 009,01 лв.

 

- Проект: „Създаване  зона за отдих в кв. 58 с. Царски извор, община Стражица”.

Финансиран от ПУДООС Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.”

Стойност на проекта: 9999,98 лв.

 

Проект: „Възстановяване зона за отдих с. Сушица, община Стражица”.

Финансиран от ПУДООС Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.”

Стойност на проекта: 9999,24 лв.

 

- Проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Стражица”.

Финансиран по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19”.

Стойност на проекта: 127 020,96 лв.

 

- Проект: „Услуги за ранно детско развитие в община Стражица”.

Финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Стойност на проекта: 689 058,42 лв.

 

- Проект: „Интеграция на уязвими групи в община Стражица”

Финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките  ресурси и по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

Стойност на проекта: 1 038117,50 лв.

 

- Проект: „Патронажна грижа+ в община Стражица”

Финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките  ресурси, BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА

Стойност на проекта: 253 812,06 лв.

 

- Проект: „Преходно жилище за деца на възраст от 15-18 г.”

Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1 Стойност на проекта: 182 012.52лв.