Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.08.2023

 

Банка "ДСК" ЕАД
клон Стражица
IBAN: BG55STSA93008401101200
BIC: STSABGSF

код вид плащане:
441400 - патентен данък
442100 - данък върху недвижими имоти
442200 - данък върху наследствата
442300 - данък върху превозните средства
442400 - такса битови отпадъци
442500 - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

442800 - туристически данък

444100 - приходи от наеми на имущество

444200 - приходи от наеми на земя
447000 - тръжна документация и Достъп до информация

448001 - такса за технически услуги

448007 - такса за административни услуги

448013 - такса за притежаване на куче