Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Природни ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.07.2021

Общината е бедна на подземни природни ресурси. Извършените на територията сондажи не показаха наличието на такива, с изключение на един сондаж в землището на гр.Стражица, който откри минерална вода с много висока температура, чийто състав подлежи на допълнително обследване. Съществуват две кариери за добив на материали, използвани в керамичната промишленост и каменна кариера за декоративен камък между селата Виноград и Нова Върбовка.