Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2022

Отдел "Устройство на територията" съвместно с Главният архитект на Общината изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него закони и други нормативни актове.