Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C36
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34
Общи устройствени планове Подробни устройствени планове Протоколи от ОЕСУТ Разрешения за строеж Контрол по строителството Изменения на кадастрални планове Обявления и съобщения по ЗУТ Схеми по ЗУТ

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.04.2023

Отдел "Устройство на територията" съвместно с Главният архитект на Общината изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него закони и други нормативни актове.