Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH12
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH92

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.01.2022

Административното обслужване в Община Стражица се осъществява при спазване на принципите, установени в Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредбата за административно обслужване, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на клиента в Община Стражица:

 1. равен достъп до административните услуги и до информация за администра­тивното обслужване в Община Стражица;
 2. осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
 3. прилагане на установени стандарти за качество на административното обслужване;
 4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване;
 5. периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
 6. осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги – посещение на място, поща, електронна поща, телефон за предоставяне на информация, интернет;
 7. служебно събиране на информация;
 8. осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.

Административното обслужване в Община Стражица се осъществява чрез:

 1. Център за административно обслужване (ЦАО), находящ се на адрес: гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5.
 2. Кметства и населени места с административно обслужване от кметски наместник.
 3. Общата организация по обслужване на потребителите на административни услуги в Община Стражица се осъществява чрез служителите в Центъра за административно обслужване.

Работно време: от 8:30 до 17:00 часа

Почивни дни: събота и неделя