Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.08.2023

Заплащане на дължими данъци и такси
в "Местни данъци и такси"

Плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, такса за притежаване на куче, патентен и туристически данък могат да бъдат заплатени чрез:

  1. В брой - на касите на общината и ПОС терминал, находящи се в сградата на общинска администрация - Стражица;
  2. Чрез касите на „Изипей“ АД, „Български пощи“ ЕАД, „Банка ДСК“ ЕАД, e-Pay и електронно банкиране;
  3. Чрез банков превод по сметка на Община Стражица.

Банка "ДСК" ЕАД
клон Стражица
IBAN: BG55STSA93008401101200
BIC: STSABGSF
код вид плащане:
441400 - патентен данък;

441400 – данък върху таксиметров превоз на пътници;
442100 - данък върху недвижими имоти;
442200 - данък върху наследствеността;
442300 - данък върху превозните средства;
442400 - такса битови отпадъци;
442500 - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин;
442800 - туристически данък;

448013 - такса за притежание на куче.

При заплащане до 30 април, отстъпката е 5%. Тя важи за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства и патентен данък заплатен до 30 януари на текущата година.

Важно! Съгласно нормативната уредба, задълженията за всеки местен налог се погасяват по реда на възникването им, тоест за заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

 Задълженията за местните данъци и такси можете да проверите от ТУК или на сайта на НАП:

  1. В електронна справка за местните данъци и такси можете да влезете чрез  ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ и ПИН-код, който може да получите на касата на МДТ в информационния център при Община Стражица на адрес: гр. Стражица, ул. „Дончо Узунов“ № 5 срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

На сайта на НАП - чрез ПИК на НАП. Персонален идентификационен код може да получите от офисите на Национална агенция за приходите.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 10.08.2023 г.
Дата на публикуване: 10.08.2023

Съобщение по чл.32 от ДОПК №2 от 08.10.2021г.
Дата на публикуване: 22.10.2021