Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7

Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 24.09.2021

Побратимени градове:

Община Пидна  Република Гърция.

Градове партньори: 

Болинтин Вале, Румъния

Штип, Република Македония.