Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OU1
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHNI6D5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB4

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.07.2021

Символи

Знаме, Герб, Химн, Девиз, Кметска огърлица и ключ на града

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН

Чл.20. (1) Званието „Почетен гражданин” е израз на признателността на ръководството на общината и обществеността към гражданите, който отговарят на посочените по-долу условия.
(2)    Удостояването със звание „Почетен гражданин” става с решение на Общинския съвет, след направено предложение от следните категории лица:
     •    Кметът на общината
     •    Председателят на общинският съвет и всеки един общински съветник.
     •    Творчески    и    трудови    колективи,    неправителствени    организации    и инициативни комитети.
Чл.21. (1) За удостояване със званието „ Почетен гражданин на град Стражица ” , могат да бъдат предлагани български и чуждестранни граждани които са:
     •    като цяло допринесли със своето поведение и действия за нещо от изключителна значимост за развитието на града , общината и /или/ Република България;
     •    носители на високи държавни и международни отличия;
     •    проявили особена форма на героизъм и хуманно поведение при настъпили аварийни ситуации, природни катаклизми или терористични и военни конфликти;
     •    други обществени заслуги от особена значимост.
(2)    Към предложението за присъждане на званието се прилагат подробни мотиви съдържащи описание на дейността и заслугите, биографията, и писменото  съгласие на кандидата или неговите наследници.
(3)    Връчването на званието става на тържествена церемония при провеждането на празненствата за празника на града -15 август или при други поводи.
(4)    Званието може да се присъжда и посмъртно.
Чл.22. Носителите на званието „Почетен гражданин на Стражица” имат следните права и задължения:
     •    да  участват  в  официални  делегации  на  община  Стражица  при  посещение  в страната и чужбина за сметка на общинския бюджет;
     •    да  бъдат  канени  като  официални  гости  на  всички  чествания  и  празници организирани от общината;
     •    да пазят доброто име на общината и града и с поведението си да не създават предпоставки за форми на негативно отношение към тях и общността като цяло;

Чл.23. (1) На удостоените със званието „Почетен гражданин „ се връчва:
     •    почетна грамота
     •    почетен знак с надпис „Почетен гражданин на Стражица”, годината и името на удостоеният, както и други елементи като герб на града и символика;
(2)    Носителите на званието се записват в книга на почетните граждани на град Стражица, която се води от и се съхранява в Общински съвет Стражица.
(3)    Връчването на званието става на тържествена церемония при провеждането на празненствата за празника на града -15 август или при други поводи.

В рамките на един 4 годишен мандат общинският съвет не може да отличава повече от 12 почетни граждани.
 

Наредба за почетните звания
Дата на публикуване: 18.02.2021