Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2022

   Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права.

     Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление.

     Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.

Достъп до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешните правила на Община Стражица, след подаване на заявление със задължителни реквизити в Център за услуги и информация при Община Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 5.

Заявлението може да бъде подадено:

  • на място в Център за услуги и информация ул. „Дончо Узунов” 5- писмено;
  • по електронен път изпратено на e-mail: obshtina@strazhitsa.egov.bg ; doi@strazhitsa.egov.bg
  • по пощата на адрес: Община Стражица, ул. „Дончо Узунов” № 5;
  • устно запитване за достъп до информация;

Работното време на Център за услуги и информация - от 08:30 до 17:00ч., тел.: 06161/ 43-51.

Определено длъжностно лице за предоставяне на достъп до обществена информация – гл. експерт „С и ОМП“ - тел.: 06161/ 30-15.

Списък на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в общинска администрация - Стражица, обявена от различни нормативни актове за служебна тайна