Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 21.03.2022

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Обн. - ДВ, бр. 22 от 18.03.2022г.
Издадена от министъра на финансите
Член единствен. С тази наредба се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информациясъгласно приложението.

 

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание на чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Приложение към член единствен

1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностанно отпеатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностанно отпеатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв.
5. CD диск 700 МВ 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 МВ 1 бр. 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 МВ 1 бр. 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.

Министър: Асен Василев

 

Срок на изпълнение:

До 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му/

Такси за повторно използване на информация

Информацията за повторно използване се предоставя безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията съгласно тарифа, приета от Министерския съвет.

Таксата се внася в касата на Общински център за услуги и информация или по банков път по банковата сметка на Общината:


Банка "ДСК" ЕАД
клон Стражица
IBAN: BG55STSA93008401101200
BIC: STSABGSF
код вид плащане: 44 70 00