Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 08.07.2021

Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: Общински център за услуги и информация в сградата на Общинска администрация.

Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 ч. (от понеделник до петък)

Адрес: 

5150, гр.Стражица, ул. Дончо Узунов №5

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
1. преглед на информация - оригинал или копие;
2. устна справка;
3. копия на хартиен носител;
4. копия на технически носител.
За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.
Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т.4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.
Лица които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.